binh quyen

Bình quyền thật sự – Anne-Marie Slaughter

Các chiến dịch kêu gọi bình đẳng giới hiện nay có thật sự bình đẳng? Bình đẳng dựa trên thang đo nào? Bình đẳng nghĩa là gì? Và chúng ta được lợi gì khi bình đẳng thật sự diễn ra?