Tag Archives: Quách Tuấn Khanh

KT 3

Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện – Quách Tuấn Khanh

Dựa vào những nghiên cứu gần đây, các nhà giáo dục cho rằng trường học nên tập trung hơn vào việc dạy học sinh tư duy phản biện. Tư duy phản biện không chỉ đơn thuần là sự tiếp nhận và duy trì thông tin thụ động. Đó có thể tóm tắt là quá trình tư duy tìm lập luận phản bác lại kết quả của một quá trình tư duy khác để xác định lại tính chính xác của thông tin.