Trang chủ » # » #

Các mẫu làm đề tài tốt nghiệp

Sổ tay khoá luận tốt nghiệp do khoa Kinh tế Thương mại cung cấp (PDF - 582KB)

Hình thức trình bày luận văn do Chương trình Giáo dục tổng quát biên soạn (PDF - 72KB)

Kỹ năng viết báo cáo thực tập do Bộ môn truyền thông biên soạn (PDF - 281KB)

Các mẫu báo cáo, văn bản dùng trong thực tập nhận thức (được biên soạn bởi Khoa Kinh tế - Thương mại - ZIP - 793KB)

Viết báo cáo thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp.

Tiếng Việt
Tags: