Trang chủ » Kiến thức thông tin » Học tập - nghiên cứu » #

Video clip về phương pháp nghiên cứu

Một số video clip về Phương pháp Nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED). Click lên hình thumbnail bên dưới để xem video trên YouTube.

Nghiên cứu Khoa học 01

Phương pháp Phỏng vấn trong Nghiên cứu định tính. Tập 1.

Nghiên cứu khoa học 2 Phương pháp Phỏng vấn trong Nghiên cứu định tính. Tập 2.
Nghiên cứu lý thuyết tập 1 Nghiên cứu lý thuyết. Tập 1.
Nghiên cứu lý thuyết tập 2 Nghiên cứu lý thuyết. Tập 2.
Nghiên cứu lý thuyết. Tập 3. Nghiên cứu lý thuyết. Tập 3.
Nghiên cứu lý thuyết. Tập 4. Nghiên cứu lý thuyết. Tập 4.
Phương pháp hỗn hợp. Tập 1. Phương pháp hỗn hợp. Tập 1.
Phương pháp hỗn hợp. Tập 2. Phương pháp hỗn hợp. Tập 2.
Phương pháp hỗn hợp. Tập 3. Phương pháp hỗn hợp. Tập 3.
Phương pháp hỗn hợp. Tập 4. Phương pháp hỗn hợp. Tập 4.
Phương pháp hỗn hợp. Tập 5. Phương pháp hỗn hợp. Tập 5.
Công bố nghiên cứu. Tập 1. Công bố nghiên cứu. Tập 1.
Công bố nghiên cứu. Tập 2 Công bố nghiên cứu. Tập 2.
Công bố nghiên cứu. Tập 3. Công bố nghiên cứu. Tập 3.
Công bố nghiên cứu tập 4. Công bố nghiên cứu. Tập 4.

Xem toàn bộ Kênh YouTube của IRED.

Tiếng Việt