Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

Cải cách hệ thống tài chính Việt Nam : Động lực và trở ngại

Trong những năm qua, cải cách hệ thống tài chính là vấn đề đặc biệt thu hút sự chú ý của các quốc gia trên thế giới. Hệ thống tài chính đóng vài trò thúc đẩy tăng trưởng, nhưng cũng có thể kiềm hãm tăng trưởng, thậm chí gây bất ổn vĩ mô, để lại hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế. Gia tăng hội nhập quốc tế càng khiến hệ thống tài chính trở nên dễ bị tổn thương hơn do các tác động lan truyền giữa các nền kinh tế, do đó đòi hỏi chính phủ các nước cần có cải cách thích hợp để tăng cường tính hiệu quả và tính ổn định của hệ thống tài chính. Mục tiêu của các cuộc cải cách tài chính ở hầu hết các nước là chuyển từ áp chế tài chính sang tự do hóa tài chính, thế nhưng xu hướng này đang còn nhiều tranh luận, đặc biệt sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 – 2008. Tại Việt Nam, hệ thống tài chính đã trải qua nhiều cuộc cải cách, chuyển dần từ kiềm chế tài chính tới tự do hóa tài chính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng và bền vững,, nhờ đó đã có thay đổi đáng kể và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian qua. Động lực cải cách hệ thống là mạnh mẽ, song cũng tồn tại nhiều trở ngại và nhiều vấn đề cần tiếp tục cải cách sâu rộng và triệt để hơn trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cuốn “Cải cách hệ thống tài chính Việt Nam: Động lực và trở ngại” sẽ cung cấp cho đọc giả tổng quan về hệ thống tài chính, cải cách hệ thống tài chính và vai trò của Nhà nước trong cải cách hệ thống tài chính; phân tích xu hướng cải cách tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cải cách hệ thống tài chính các nước; trình bày quá trình cải cách hệ thống tài chính của Việt Nam từ năm 1986 đến nay; phân tích các vấn đề cần tiếp tục cải cách, cũng như nêu ra các động lực và trở ngại đối với cải cách hệ thống tài chính Việt Nam. Cuốn sách cũng trình bày một số quan điểm cải cách và khuyến nghị chính sách đối với cải cách hệ thống tài chính Việt Nam trong thời gian tới.

Cuốn sách chuyên khảo này được biên soạn nhằm phục vụ cho học tập, nghiên cứu và giảng dạy các môn học cho sinh viên, học viên cao học ngành Ngân hàng – Tài chính, Chính sách Công và các chuyên ngành khác tại Học viện Chính sách và Phát triển, cũng như các trường đại học khác, đồng thời cũng là tài liệu chuyên khảo dành cho những ai quan tâm đến vấn đề này.

Tác giả

PGS. TS. Đào Văn Hùng

Sách hiện có tại Thư viện & Dịch vụ Thông tin Trường Đại học Hoa Sen

--- Thông tin Thư mục ---

Đào, Văn Hùng 

Cải cách hệ thống tài chính Việt Nam : động lực và trở ngại / Đào Văn Hùng - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 291 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm 

Phân loại xếp giá: 332.095 97 / DA-H

Tiếng Việt