Trang chủ » Giới thiệu sách mới » #

Tạo dựng tương lai

Các viện đại học Hoa Kỳ được hình thành như thế nào? Sự phát triển của các ngành nghề chuyên nghiệp trong các viện đại học biến đổi cộng đồng viện đại học ra sao? Làm sao để khôi phục lại một cộng đồng viện đại học đúng nghĩa? Tại sao dạy học không phải là một nghề thông thường mà là một thiên chức đạo đức? Tại sao nghiên cứu là sự tín thác của công chúng? Mối quan hệ giữa nghiên cứu và giảng dạy? Tại sao phục vụ công chúng là bổn phận của các viện đại học? Giáo dục đại học, sau đại học, và chuyên nghiệp trong các viện đại học Hoa Kỳ ngày nay; chi phí giáo dục đại học; tác động của công nghệ thông tin đối với giáo dục đại học; công tác quản trị và lãnh đạo trong các viện đại học v.v… Đây là một vài trong số những chủ đề quan trọng mà Rhodes bàn đến trong Tạo dựng tương lai.

Tác giả cho rằng các viện đại học đóng một vai trò thiết yếu trong xã hội hiện đại: “Các viện đại học của chúng ta cũng sẽ tiếp tục định hình cái kiểu xã hội mà chúng ta đang sống, kiểu quốc gia mà chúng ta hy vọng trở thành. Các viện đại học không chỉ có mỗi chức năng cung cấp những kỹ năng kỹ thuật tốt nhất, mà còn mang mỗi thế hệ mới đến với cộng đồng những học giả có kinh nghiệm, để suy nghiệm về những vấn đề lớn lao của cuộc sống và để đối đầu với những thách thức bao trùm của xã hội. Các viện đại học trang bị cho những học giả trẻ tuổi để họ có thể đóng góp một vai trò năng động, có trách nhiệm, và được chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc giải quyết những vấn đề và những thách thức ấy. Trải nghiệm đó thúc đẩy đời sống và sự vững mạnh của quốc gia. Alfred N. Whitehead từng viết, ‘Nhiệm vụ của các viện đại học là tạo dựng tương lai, chừng nào mà những tư tưởng duy lý cùng những cách thức nhìn nhận văn minh có thể tác động tới việc ấy’” (tr. 25).

Trong Tạo dựng tương lai, Rhodes không bảo vệ cũng như khuyến khích duy trì tình trạng hiện thời của các viện đại học. Ông cho rằng các viện đại học nghiên cứu Hoa Kỳ là những nguồn lực không thể thay thế, là bảo vật của quốc gia và của thế giới và các giá trị của các viện đại học này phải được bảo tồn thông qua việc làm mới và cải tổ. Tác giả không ngần ngại chỉ ra những khiếm khuyết của các viện đại học Hoa Kỳ. Tuy thế, theo lời ông, “Các viện đại học Hoa Kỳ cần phải thay đổi, không phải vì họ đang yếu, mà bởi vì họ hùng mạnh… Thử thách ở đây không phải là làm hồi sinh một cơ sở đang hấp hối mà là tiếp thêm sinh lực cho một cơ sở hùng mạnh, và như thế là làm cho nó tốt hơn” (tr. 557).

Theo http://sachhay.org

--- Thông tin thư mục ---

BOOKS
378.73
RH-F
Rhodes, Frank Harold Trevor
    Tạo dựng tương lai : Vai trò của các viện đại học Hoa Kỳ = The creation of the future: the role of the American university / Frank H.T. Rhodes ; Hoàng Kháng, Tô Diệu Lan, Lê Lưu Diệu Đức dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009. - 599 tr. ; 21 cm

Vị trí: Thư viện Đại học Hoa Sen

Tiếng Việt