Trang chủ » Thông báo » #

Thông tin sử dụng sách online của Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Tiếng Việt

Thông báo

Thư viện thông tin đến các anh chị để sử dụng thử nguồn sách online của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore (ISEAS).

Đây là CSDL gồm hơn 500 tên sách về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo, lịch sử, văn hóa, ngoại giao… được xuất bản từ năm 1980 đến 2016. 

Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary
Username: igpissi
Password: igpissi 
Thời gian truy cập miễn phí đến hết ngày 30/06/2017

Thư viện