THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Bulletin administratif de la Cochinchine 1930. No. 14-26c: 3 avril-26 juin 1930/Tập san hành chính Nam Kỳ: Số 14-26: 03/04 đến 26/06 năm 1929Saigon: ImP. La Dépêche 1930frNhà nước và pháp luậtp. 855-1658; 30cmOCTO006081Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Bulletin administratif de la Cochinchine 1930. No. 27-39: 3 juillet-25 septembre 1930/Tập san hành chính Nam Kỳ: Số 27-39: 03/07 đến 25/09 năm 1930Saigon: ImP. La Dépêche1930frNhà nước và pháp luậtp. 1659-2378; 30cmOCTO006082Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Bulletin administratif de la Cochinchine 1930. No. 27-39: 3 juillet-25 septembre 1930/Tập san hành chính Nam Kỳ: Số 27-39: 03/07 đến 25/09 năm 1930Saigon: ImP. La Dépêche1930frNhà nước và pháp luậtp. 1659-2378; 30cmOCTO006082Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Bulletin administratif de la Cochinchine 1930. No. 40-52: 2 octobre-25 décembre 1930/Tập san hành chính Nam Kỳ: Số 40-52: 02/10 đến 25/12 năm 1930Saigon: ImP. La Dépêche1930frp. 2379-3370; 30cmOCTO006083Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Bulletin administratif de la Cochinchine 1931: Table des matières. No. 1-12: 1 janvier-26 mars 1931/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-12: 01/01 đến 26/03 năm 1931Saigon: ImP. La Dépêche1930fr[1291] p.; 30cmOCTO006085Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Bulletin administratif de la Cochinchine 1931. No. 13-25: 2 avril-25 juin 1931/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 13-25: 02/04 đến 25/06 năm 1931Saigon: ImP. La Dépêche 1931frNhà nước và pháp luậtp. 1043-1803; 30cmOCTO006086Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Bulletin administratif de la Cochinchine 1931. No. 26-38: 2 juillet-24 septembre 1931/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 26-38: 02/07 đến 24/09 năm 1931Saigon: ImP. La Dépêche 1931frNhà nước và pháp luậtp. 1805-2544; 30cmOCTO006087Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Bulletin administratif de la Cochinchine 1931. No. 39-52: 1er octobre-31 décembre 1931/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 39-52: 01/10 đến 31/12 năm 1931Saigon: ImP. La Dépêche1931frNhà nước và pháp luậtp. 2545-3492; 30cmOCTO006088Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Bulletin administratif de la Cochinchine 1932: Tables des matières. No. 1-13: 7 janvier-31 mars 1932Saigon: ImP. La Dépêche1932frNhà nước và pháp luật[994] p.; 30cmOCTO006089Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Bulletin administratif de la Cochinchine 1932. No. 14-26: 7 avril-30 juin 1932/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 1-13: 07/04 đến 30/06 năm 1932Saigon: ImP. La Dépêche1932frNhà nước và pháp luậtp. 705-1448; 30cmOCTO006090Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Bulletin administratif de la Cochinchine 1932. No. 27-39: 7 juillet-29 septembre 1932/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 07/07 đến 29/09 năm 1932Saigon: ImP. La Dépêche1932frNhà nước và pháp luậtp. 1449-2005; 30cmOCTO006091Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Bulletin administratif de la Cochinchine 1932. No. 40-52: 6 octobre-29 décembre 1932/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 06/10 đến 29/12 năm 1932Saigon: ImP. La Dépêche1932frNhà nước và pháp luậtp. 2007-2646; 30cmOCTO006092Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Bulletin administratif de la Cochinchine 1933: Table des matières. No. 1-12: 5 janvier-30 mars 1933.Saigon: ImP. e. Ardin1933frNhà nước và pháp luật[959] p.; 30cmOCTO006093Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Bulletin administratif de la Cochinchine 1933. No. 13-25: 6 avril-29 juin 1933Saigon: S.I.L.I1933frNhà nước và pháp luậtp. 673-1518; 30cmOCTO006094Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Bulletin administratif de la Cochinchine 1933. No. 26-38: 5 octobre-28 décembre 1933Saigon: S.I.L.I.1933frNhà nước và pháp luậtp. 2155-2927; 30cmOCTO006096Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Bulletin administratif de la Cochinchine 1933. No. 26-38: 6 juillet-28 septembre 1933Saigon: S.I.L.I1933frNhà nước và pháp luậtpp. 1519-2154; 30cmOCTO006095Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Bulletin administratif de la Cochinchine 1934: Tables des matières. No. 1-12: 4 janvier-29 mars 1934Saigon: ImP. la Dépêche1934frNhà nước và pháp luậtp. 719-283; 30cm OCTO006097Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Bulletin administratif de la Cochinchine 1934. No. 26-38: 5 juillet-27 septembre 1934Saigon: ImP. la Dépêche1934frNhà nước và pháp luậtp. 1323-1892; 30cmOCTO006099Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Bulletin administratif de la Cochinchine 1934. No. 39-51: 4 octobre-27 décembre 1934Saigon: ImP. la Dépêche1934frNhà nước và pháp luậtp. 1893-2512; 30cmOCTO006100Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Bulletin administratif de la Cochinchine 1934. No.13-25: 5 avril-28 juin 1934Saigon: ImP. la Dépêche1934frNhà nước và pháp luậtp. 721-1311; 30cmOCTO006098Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Bulletin administratif de la Cochinchine 1935: Table des matières. No. 1-13: 3 janvier-28 mars 1935/dịch Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-13: 03/01 đến 28/03 năm 1935Saigon: ImP. la Dépêche1935-1936frNhà nước và pháp luật[1151] p.; 30cm OCTO006101Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Bulletin administratif de la Cochinchine 1935. No. 27-39: 4 juillet-26 septembre 1935Saigon: ImP. la Dépêche1935frNhà nước và pháp luậtp. 1559-2220; 30cmOCTO006103Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Bulletin administratif de la Cochinchine 1935. No. 40-52: 3 octobre-26 décembre 1935/Saigon: ImP. la Dépêche 1935frNhà nước và pháp luậtp. 2221-3006; 30cmOCTO006104Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Bulletin administratif de la Cochinchine 1937: Tables des matières. No. 1-11: 7 janvier-25 mars 1937/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-11: 07/01 đến 25/03 năm 1937Saigon: ImP. de L'Union1937frNhà nước và pháp luật738 p.; 30cmOCTO006109Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Bulletin administratif de la Cochinchine 1937. No. 12-24: 1er avril-24 juin 1937Saigon: ImP. de L'Union1937frNhà nước và pháp luậtp. 739-1495; 30cmOCTO006110Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Bulletin administratif de la Cochinchine 1937. No. 25-38: 1er juillet-30 septembre 1937/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 25-38: 01/07 đến 30/09 năm 1937Saigon: ImP. de L'Union1937frNhà nước và pháp luậtp. 1497-2252; 30cmOCTO006111 Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Bulletin administratif de la Cochinchine 1937. No. 39-51: 7 octobre-30 décembre 1937/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 39-51: 07/10 đến 30/12 năm 1937.Saigon: ImP. de L'Union1937frNhà nước và pháp luậtp. 2253-3166; 30cmp. 2253-3166; 30cmViện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Bulletin administratif de la Cochinchine 1938: 6 octobre-9 décembre 1938. No 40-52/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 07/07 đến 29/09 năm 1938.Saigon: ImP. de L'Union 1938frNhà nước và pháp luậtpp. 3283-4239; 19cm-30cmOCTO006116Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Bulletin administratif de la Cochinchine 1938. No. 1-13: 6 janvier-31 mars 1938Saigon: ImP. de L'Union1938frNhà nước và pháp luật1106 p.; 30cmOCTO006113Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Bulletin administratif de la Cochinchine 1938. No. 14-26: 7 avril-30 juin 1938Saigon: ImP. de L'Union1938frNhà nước và pháp luậtp. 1107-2158; 30cm OCTO006114Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|