THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Bulletin administratif de la Cochinchine 1938. No. 27-39: 7 juillet-29 septembre 1938/Saigon: ImP. de L'Union1938frNhà nước và pháp luậtp. 2159-3281; 30cmOCTO006115Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Bulletin administratif de la Cochinchine 1939: 5 octobre -28décembre1939. No 40-52/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 07/07 đến 29/09 năm 1938Saigon: ImP. de L'Union1939frNhà nước và pháp luậtpp. 4039-4921; 19cm-30cm OCTO006120Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Bulletin administratif de la Cochinchine 1939: 6 avril-29 juin 1939. No 14-26Saigon: ImP. de L'Union1939frNhà nước và pháp luậtpp. 1145-2327; 19cm-30cmOCTO006118Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Bulletin administratif de la Cochinchine 1939: 6 jullet-28septembre 1939. No 27-39/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 07/07 đến 29/09 năm 1938.Saigon: ImP. de L'Union 1939frNhà nước và pháp luậtpp. 2329-3038; 19cm-30cmOCTO006119Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Bulletin administratif de la Cochinchine 1941. No. 40-52: 2 octobre-25 décembre 1941/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 02/10 đến 25/12 năm 1941. Saigon: ImP. de L'Union1941frNhà nước và pháp luậtp. 3277-4533; 30cmOCTO006128Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Bulletin administratif de la Cochinchine 1942. No. 40-53: 1er octobre-31 décembre 1942/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-53: 01/10 đến 31/12 năm 1942.Saigon: ImP. de L'Union1942frNhà nước và pháp luậtp. 3317-4628; 30cmOCTO006132Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Bulletin administratif de la Cochinchine 1944: 6 juillet-25 septembre 1944/Tập san hành chính Nam Kỳ: 06/04 đến 29/06 năm 1944.Saigon: ImP. de L'Union1944frNhà nước và pháp luậtp. 1031-1548; 30cmOCTO006141Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Bulletin administratif de la Cochinchine 1944. No. 14-26: 6 avril-29 juin/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 06/04 đến 29/06 năm 1944Saigon: ImP. de L'Union1944frNhà nước và pháp luậtp. 565-1034; 30cmOCTO006140Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Bulletin administratif de la Cochinchine 1944. No. 40-47: 5 octobre-15 décembre 1944/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-47: 05/01 đến 15/12 năm 1944Saigon: ImP. de L'Union1944frNhà nước và pháp luậtp. 1549-1936; 30cmOCTO006142Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Bulletin administratif de la Cochinchine 1945: 1er janvier-1 septembre, No. 1-17, 1945, 12 octobre, No. 41, 1944/Tập san hành chính Nam Kỳ: từ 01/01 - 01/09 1945. Số 01-17, Số 12/10, số 41Saigon: ImP. de L'Union1945frNhà nước và pháp luật 598 p.+pp. 1585-1604; 19cm-30cmOCTO006143Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Bulletin administratif de la Cochinchine: Table chronologique et analytique. No. 1-13/1904/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-13/1904Saigon: ImP. Saigonnaise: Legros1904frNhà nước và pháp luậtCCXXV+684 p.; 30 cmOCTO005983Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12 Gouvernemnt généralBulletin administratif de la Cochinchine: Table chronologique et analytique. No. 1-14/1903/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-14/1903Saigon: ImP. Coloniale1903frNhà nước và pháp luậtCCLXIX+668 p.; 30 cmOCTO005978Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Gouvernemnt généralBulletin administratif de la Cochinchine. No. 1-12/1902/ Gouvernemnt général/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 1 - 12/1902Saigon: ImP. Coloniale1903frNhà nước và pháp luậtCXXXVIII+516 p.; 19cm-30cmOCTO005974Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Bulletin administratif de la Cochinchine. No. 14-31/1904/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-31/1904Saigon: ImP. Legros1904frNhà nước và pháp luậtp. 685-1512; 30 cmOCTO005984Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Gouvernemnt généralBulletin administratif de la Cochinchine. No. 15-26/1902/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 15 - 26/190Saigon: ImP. Coloniale1902frNhà nước và pháp luậtpp. 517-1180; 19cm-30cmOCTO005975Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Gouvernemnt généralBulletin administratif de la Cochinchine. No. 15-28/1903/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 15-28/1903Saigon: ImP. Coloniale1903frNhà nước và pháp luậtp. 669-1396; 30 cmOCTO005979Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Gouvernemnt généralBulletin administratif de la Cochinchine. No. 29-41/1903/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 29-41/1903Saigon: ImP. Coloniale1903frNhà nước và pháp luậtp. 1397-2220; 30 cmOCTO005980Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Bulletin administratif de la Cochinchine. No. 33-50/1904/dịch Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 33-55/1904Saigon: ImP. Saigonnaise1904frNhà nước và pháp luậtp. 1513-2750; 30 cmOCTO005985Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Bulletin administratif de la Cochinchine. No. 42-50/1903/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 42-50/1903Saigon: ImP. Coloniale1903frNhà nước và pháp luậtpp. 2221-2780; 30 cmOCTO005981Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Gouvernemnt généralBulletin administratif de la Cochinchine. No. 45-54/1902/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 45 - 54/1902Saigon: ImP. Coloniale1902frNhà nước và pháp luật1741 p.; 19cm-30cmOCTO005976Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Bulletin administratif de la Cochinchine. No. 51-61/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 51-61/1903Saigon: ImP. Coloniale1903frNhà nước và pháp luậtp. 2871-3536; 30 cmOCTO005982Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Gouvernemnt généralBulletin administratifde la Cochinchine. No. 28-42/1902/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 28 - 42/1902Saigon: ImP. Coloniale1902frNhà nước và pháp luậtpp.1181-1740; 19cm-30cmOCTO005977Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Bulletin de l'Association Maternelle de Cholon (Cochinchine). No. 1/Tập san Hội phụ nữ Chợ Lớn (Nam Kỳ). Số 1Saigon: Imp Saigonnaise1904frXã hội học36 p.; 30cmOCTO007714Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24G. Coedès, Ch. Batteur, P. DemiévilleBulletin de l'Ecole francaise d'Extrême Orient: T.25H.: Extrême - Orient1926frLịch sử Tôn giáo649 pPl 789aViện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25France, Commission Archéologique de L'IndochineBulletin de la Commission archéologique de l'Indochine - 1908-10Paris: Imprimerie nationale 1908 Art--Indochina ; Indochina--AntiquitiesAt head of title: Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts Harvard Library
26France, Commission Archéologique de L'IndochineBulletin de la Commission archéologique de l'Indochine - 1908-1909Paris: Imprimerie nationale 1908 Art--Indochina ; Indochina--AntiquitiesHarvard Library
27France, Commission Archéologique de L'IndochineBulletin de la Commission archéologique de l'Indochine - 1910Paris: Imprimerie nationale 1910frArt--Indochina ; Indochina--AntiquitiesHarvard Library
28France, Commission Archéologique de L'IndochineBulletin de la Commission archéologique de l'Indochine - 1911Paris: Imprimerie nationale 1911 Art--Indochina ; Indochina--AntiquitiesAt head of title: Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts Harvard Library
29France, Commission Archéologique de L'IndochineBulletin de la Commission archéologique de l'Indochine - 1912Paris: Imprimerie nationale 1912 Art--Indochina ; Indochina--AntiquitiesHarvard Library
30France, Commission Archéologique de L'IndochineBulletin de la Commission archéologique de l'Indochine - 1913-16Paris: Imprimerie nationale 1913 frArt--Indochina ; Indochina--AntiquitiesHarvard Library

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|