THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Société Des Études Indo-ChinoisesBulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.35 1960Saigon: La Société 1960 frIndochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsPublication Frequency: Quarterly  Description base on: Nouvelle série, Tome xxiii, no. 1 (1er trimestre 1948)Harvard Library
2Société Des Études Indo-ChinoisesBulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.36 1961Saigon: La Société 1961 frIndochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsPublication Frequency: Quarterly  Description base on: Nouvelle série, Tome xxiii, no. 1 (1er trimestre 1948) Harvard Library
3Société Des Études Indo-ChinoisesBulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.36 1961Saigon: La Société 1961 frIndochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsPublication Frequency: Quarterly  Description base on: Nouvelle série, Tome xxiii, no. 1 (1er trimestre 1948)Harvard Library
4Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.39 1964Saigon: La Société 1964Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
5Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.4 no.4 1930Saigon: La Société 1930Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
6Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.40 1965Saigon: La Société 1965Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
7Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.40-41 1965-1966Saigon: La Société 1966Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
8Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.42 1967Saigon: La Société 1967Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
9Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.43-44 1968-1969Saigon: La Société 1969Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
10Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.45 1970Saigon: La Société 1970Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
11Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.46 1971Saigon: La Société 1971Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
12Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.47 1972Saigon: La Société 1972Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
13Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.48 1973Saigon: La Société 1973Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
14Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.49 1974 no.1-3Saigon: La Société 1974Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
15Société Des Études Indo-ChinoisesBulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.5 1930Saigon: La Société 1930 frIndochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsPublication Frequency: Quarterly  Description base on: Nouvelle série, Tome xxiii, no. 1 (1er trimestre 1948)Harvard Library
16Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.5 no.1-2 1930Saigon: La Société 1930Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
17Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.5 no.3 1930Saigon: La Société 1930Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
18Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.50 no.1 1975Saigon: La Société 1975Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
19Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.7 no.4 1932Saigon: La Société 1932Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
20Bulletin de la Société des études indochinoises - n.s. v.9 no.1-2 1934Saigon: La Société 1934Indochina--Periodicals ; Indochina--Antiquities--PeriodicalsHarvard Library
21Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise 1893. Première partie. No. 7-12: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1893. P. 1. Số 7 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1894frCông vănpp.637-1162; 19cm-30cmOCTO005760Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise 1895. Première partie. No. 7-12: Cochichine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1895. P. 1. Số 7 - 12: Nam Kỳ và Campuchia.Saigon: ImP. Coloniale1895frCông vănpp. 501-1016; 19cm-30cmOCTO005767Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1893. Première partie. No. 1-6: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1893. P. 1. Số 1 - 6: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1894frCông vănCLX+634 p.; 19cm-30cmOCTO005759Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1894. Premième partie. No. 1-6: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1894. P. 1. Số 1 - 6: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1894frCông vănCLXXVI+602 p.; 19cm-30cmOCTO005762Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1894. Premième partie. No. 1-6: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1894. P. 1. Số 1 - 6: Nam Kỳ và CampuchiaH.: ImP. Coloniale1894frCông vănIX+[840]p.; 19cm-30cmOCTO005764Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1894. Premième partie. No. 7-12: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1894. P. 1. Số 7 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1894frCông vănpp. 603-1092; 19cm-30cmOCTO005763Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1895. Première partie. No. 1-6: Cochichine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1895. P. 1. Số 1 - 6: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1896frCông vănCLVIII+498 p.; 19cm-30cmOCTO005766Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1896. No. 1-6/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1896. Số 1 - 6Saigon: ImP. Coloniale1896frCông vănIX+1168 p.; 19cm-30cmOCTO005772Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1896. Premième partie. No. 7-12: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1896. P. 1. Số 7 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale 1897frCông vănpp. 655-1320; 19cm-30cmOCTO005774Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1896. Première partie. No. 1-6: Cochichine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1896. P. 1. Số 1 - 6: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1896frCông vănCLXXVIII+508 p.; 19cm-30cmOCTO005770Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|