THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1896. Première partie. No. 7-12: Cochichine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1896. P. 1. Số 7 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1896frCông vănpp.509-1047; 19cm-30cmOCTO005771Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1898. Première partie. No. 1-6: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1898. P. 1. Số 1 - 6: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale,1898frCông vănCCXLII+871 p.; 19cm-30cmOCTO005776Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1898. Première partie. No. 7-12: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1898. P. 1. Số 7 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale,1898frCông vănpp. 873-1574; 19cm-30cmOCTO005777Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1899. Première partie. No. 1-6: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1899. P. 1. Số 1 - 6: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1899frCông vănCCL+851 p.; 19cm-30cmOCTO005780Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1899. Première partie. No. 7-12: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1899. P. 1. Số 7 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1899frCông vănpp. 853-1574; 19cm-30cmOCTO005781Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1900. No. 1-6H.: F.-H. Schneide 1900frCông văn[1403] p.; 19cm-30cmOCTO005787Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1900. Premère partie. No. 1-2: Cochinchine et Cambodge/Saigon: ImP. Coloniale1901frNhà nước và pháp luậtCCLXXII+346 p.; 19cm-30cmOCTO005784Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1900. Premère partie. No. 9-12: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1900. P. 1. Số 9 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale 1900frCông vănpp. 1147-1708; 19cm-30cmOCTO005786Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1901. Première partie. No. 1-3: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1901. P. 1. Số 1 - 3: Nam Kỳ và Campuchia. Bảng biểuSaigon: ImP. Coloniale1901frCCCVI+536 p.; 19cm-30cmOCTO005789Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1901. Première partie. No. 4-8: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1901. P. 1. Số 4 - 8: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1901frpp. 537-1346; 19cm-30cmOCTO005790Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Bulletin officiel de l'Indo-Chine francaise année 1901. Première partie. No. 9-12: Cochinchine et Cambodge/Công văn tập san Đông Dương thuộc Pháp 1901. P. 1. Số 9 - 12: Nam Kỳ và CampuchiaSaigon: ImP. Coloniale1901frOCTO005791Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Bulletin officiel de la Cochichine Francaise 1883. Table chronologique et analytique. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1883. Tổng mục lục theo thời gian và phân tích. Số 1- 12Saigon: ImP. Nationale1883frCông văn[541] p.; 19cm-30cmOCTO005740Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Bulletin officiel de la Cochinchine francaise 1866-1867. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1866-1867. Số 1 - 12P.: Challamel Ainé1872frCông văn584 p.; 19cm-30cm OCTO005727Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Bulletin officiel de la Cochinchine francaise 1868. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1868. Số 1 - 12P.: Challamel Ainé1873frCông văn355 p.; 19cm-30cmOCTO005728Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1869. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1869. Số 1 - 12P.: Challamel Ainé1873frCông văn539 p.; 19cm-30cmOCTO005729Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1870. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1870. Số 1 - 12P.: Challamel Ainé1873frCông văn367 p.; 19cm-30cmOCTO005730Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1871. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1871. Số 1 - 12P.: Challamel Ainé1873frCông văn420 p.; 19cm-30cmOCTO005731Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1877. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1877. Số 1 - 12Saigon: ImP. Nationale1877frCông văn[510] p.; 19cm-30cmOCTO005734Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1878. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1878. Số 1 - 12Saigon: ImP. Nationale1878frCông văn[526] p.; 19cm-30cmOCTO005735Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Bulletin officiel de la Cochinchine Francaise 1879. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1879. Số 1 - 12Saigon: ImP. Nationale1879frCông văn[599] p.; 19cm-30cmOCTO005736Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1881. Table chronologique et analytique. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1881. Tổng mục lục theo thời gian và phân tích. Số 1- 12Saigon: ImP. Nationale1881frCông văn[647] p.; 19cm-30cmOCTO005737Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1882. Table chronologique et analytique. No. 1-12Bulletin officiel de la cochinchine francaise 1882. Table chronologique et analytique. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1882. Tổng mục lục theo thời Saigon: ImP. Nationale1882frCông văn[644] p.; 19cm-30cmOCTO005738Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Bulletin officiel de la Cochinchine Francaise 1885. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1885. Số 1- 12Saigon: ImP. Nationale1885frCông văn[558] p.; 19cm-30cmOCTO005743Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Bulletin officiel de la Cochinchine francaise annnée 1872. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp 1872. Số 1 - 12Saigon: ImP. Nationale1872frCông văn368 p.; 19cm-30cmOCTO005733Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Bulletin officiel de la Cochinchine Francaise: 1862-1863. No. 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp: 1862-1863. Số 1 - 12P.: Challamel Ainé1871frTạp chí424 p.; 30cmOCTO005724Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Bulletin officiel de la Cochinchine francaise: 1864-1865. No 1-12/Công văn tập san Nam Kỳ thuộc Pháp: 1864-1865. Số 1 - 12P.: Challamel Ainé1871frTạp chí384 p.; 30cmOCTO005725Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Bulletin officiel du Sud Vietnam 1953: 5 Janvier-19 Juin 1953. No. 1-27/Công văn tập san Nam Việt 1953: Từ 05/01 đến 19/06 năm 1953. Số 1 - 17Saigon: ImP. des J.O1953frTài liệu có nội dung tổng hợp[LXXV]+504 p.; 19cm-30cmOCTO005831 Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Bulletin officiel du Sud Vietnam 1954: 4 Janvier-23 Aout 1954. No. 1-34/Công văn tập san Nam Việt 1954: Từ 04/01 đến 23/08 năm 1954. Số 1 - 34. vieSaigon: ImP. des J.O1954frTài liệu có nội dung tổng hợp644 p.; 19cm-30cmOCTO005833Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Malaysia ; École Française D'Extrême-OrientBusana Campa: rumpun Melayu di Vietnam = Costumes of Campa : the Malay group in VietnamKuala Lumpur: Jabatan Muzium dan Antikuiti 1998 MalayCham (Southeast Asian People)--Costume ; Cham (Southeast Asian People)--Social Life And 122 pISBN: 9679935108 Harvard Library
30Vũ, HạnhBút máu : tuyển tập truyện ngắn[Saigon] : Trí Đăng[1971 i.e.vi-VNMinorities -- Vietnam -- Fiction.263 p. ; 19 cmPL4378.9.V67 T5 1972Harvard Library

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|