THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Nhất Linh, 1905-1963Anh phải sống : tiểu thuyết[Saigon] : Đời Nay1968 vi-VN145 p. ; 19 cmPL4378.9.N6 C4 1968Harvard Library
2Nhật Tiến, 1936-Ánh sáng công viên : tập truyện[Saigon] : Huyến Trân1968 vi-VN141 p. ; 19 cmPL4378.9.N6 C4 1968Harvard Library
3MadrolleAnnam central: Huế, Tombes Royales, Tourane, Mi- SơnP.: Librairie Hachette[19--?]us-en47 p.; 19cm-30cmOCTO011446Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4E. DiguetAnnam et Indo-Chine Francaise/T. 1-2 Esquisse de l'histoire annamite; Rôle de la France en Indo-ChineP.: Augustin Challamel1908vi-VNVII, 184 p.; 19cmNVT0000072Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Paul MonetDương Văn LợiAnnamites, au travail!: Conférence aux Annamites et commentairesSaigon: ImP. du Centre1926fr211 p.; 19cm-30cmOCTO007939Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1889: Cochinchine et Cambodge/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1889: Nam Kỳ và campuchiaSaigon: ImP. Colonniale1889frThống kê học631 p.; 30cmOCTO005170Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1890: Tome première: Cochinchine et Cambodge/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1890. T. 1: Nam Kỳ và campuchiaSaigon: ImP. Colonniale1890frThống kê học674 p.; 30cmOCTO005171Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1891: Première partie: Cochinchine/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1891. Phần 1: Nam KỳSaigon: ImP. Colonniale1891frThống kê học554 p.; 30cmOCTO005164Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1893: Première partie: Cochinchine/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1893. Phần 1: Nam KỳSaigon: ImP. Coloniale1893frThống kê học362 p.; 30cmOCTO005166Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1894: Première partie: Cochinchine/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1894. Phần 1: Nam KỳSaigon: ImP. Coloniale1894frThống kê học390 p.; 30cmOCTO005167Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1895. Première partie: Cochinchine/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1895. Phần 1: Nam KỳSaigon: ImP. Coloniale1895frThống kê học432 p.; 30cmOCTO005168Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1896. Première partie: Cochinchine/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1896. Phần 1: Nam KỳSaigon: ImP. Coloniale1896frThống kê học487 p.; 30cmOCTO005169Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Annuaire de l'Indo-Chine Francaise pour l'année 1897. Première partie: Cochinchine/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1897. P. 1: Nam Kỳ Saigon: ImP. Coloniale 1897frThống kê học616 p.; 30cmOCTO005172Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Annuaire de l'Indo-Chine pour l'année 1889. 2e partie: Annam et Tonkin/Niên giám Đông Dương thuộc Pháp năm 1889. Phần 2: Bắc Kỳ và Nam KỳH.: F-H. Schneider1889frThống kê học500 p.; 30cmOCTO005174Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l' année 1870Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1870Saigon: ImP. du Gouvernement1869frThống kê học231 p.; 30cmOCTO005147Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1866/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1866Saigon: Imprimerie Impériale1866frThống kê học68 p.; 30cmOCTO005145Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1868/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1868Saigon: ImP. Impériale1867frThống kê học225 p.; 30cmOCTO005146Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1871/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1871Saigon: ImP. Nationale1871frThống kê học232 p.; 30cmOCTO005148Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1874/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1874Saigon: ImP. du Gouvernement1874frThống kê học248 p.; 30cmOCTO005149Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1875/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1875Saigon: ImP. du Gouvernement1875frThống kê học248 p.; 30cmOCTO005150Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1876/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1876Saigon: ImP. du Gouvernement1876frThống kê học228 p.; 30cmOCTO005151Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1877/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1877Saigon: ImP. du Gouvernement1877frThống kê học248 p.; 30cmOCTO005152Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1878/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1878Saigon: ImP. du Gouvernement1878frThống kê học280 p.; 30cmOCTO005153Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1879/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1879Saigon: ImP. du Gouvernement1879frThống kê học295 p.; 30cmOCTO005154Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1881/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1881Saigon: ImP. du Gouvernement1880frThống kê học128 p.; 30cmOCTO005156Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1882/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1882Saigon: ImP. du Gouvernement1882frThống kê học140 p.; 30cmOCTO005157Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1883/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1883Saigon: ImP. du Gouvernement1883frThống kê học426 p.; 30cmOCTO005158Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1884/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1884Saigon: ImP. du Gouvernement,1884frThống kê học416 p.; 30cmOCTO005159Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1885/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1885Saigon: ImP. Coloniale 1885frThống kê học334 p.; 30cmOCTO005160Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Annuaire de la Cochinchine Francaise pour l'année 1886/Niên giám Nam Kỳ thuộc Pháp năm 1886Saigon: ImP. Imperiale1886frThống kê học504 p.; 30cmOCTO005161Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|