THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Rappors au conseil colonial sur la situation de la cochinchine de Mai 1937-Avril 1938/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa về tình hình Nam Kỳ tháng 5/1937 - 4/1938.Saigon: ImP. Tin Đức Thư Xá1938frLịch sử325 p.; 30cmOCTO005661Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Rappors au conseil colonial sur la situation de la cochinchine de Mai 1938 à Avril 1939Saigon: ImP. J. Aspar 1939frLịch sử326 p.; 30cmOCTO005662Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Rappors au conseil colonial sur la situation de la cochinchine pendant la période Juin1932-Mai 1933/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Về tình hình Nam Kỳ trong suốt giai đoạn từ tháng 6/1932 đến tháng 5/1933Saigon: ImP. Joseph Việt & Fils1933frNhà nước và pháp luật219 p.; 19cm-30cmOCTO005657Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Rappors au conseil colonial: état de la cochinchine du 30 Mai 1924 au 30 Mai 1925/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Hội nghị Nam Kỳ từ ngày 30 tháng năm 1924 tới ngày 30 tháng 5 năm 1925Saigon: ImP. de Centre1925frNhà nước và pháp luật539 p.; 19cm-30cmOCTO005653Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Rappors au conseil colonial: Etat de la cochinchine du 30 Mai 1925 au 30 Mai 1926. Tome 1-2/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Hội nghị Nam Kỳ từ ngày 30 tháng năm 1925 tới ngày 30 tháng 5 năm 1926. T. 1-2/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Hội nghị Nam Kỳ từ nSaigon: ImP. de Centre1926frNhà nước và pháp luậtLIII+[682] p.; 19cm-30cmOCTO005654Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Rappors au conseil colonial: Sur l'état de la cochinchine pendant la période 1919-1930/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Về hội nghị Nam Kỳ trong suốt giai đoạn 1919 - 1930Saigon: ImP. Nouvelle A. Portail1930fr783 p.; 19cm-30cmOCTO005655Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Rappors au conseil colonial: Sur l'état de la cochinchine pendant la période 1931-Mai 1932/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Về hội nghị Nam Kỳ trong suốt giai đoạn 1931- tháng 5 1932Saigon: ImP. Nouvelle A. Portail1932frNhà nước và pháp luật190 p.; 19cm-30cmOCTO005656Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Janse, Olov R. T. (Olov Robert Thure), 1892-Rapport préliminaire d'une mission archéologique auprès de l'École française d'Extrême-OrientParis : Éditions d'art et d'histoire1936 frTombs -- Indochina.;"Extrait de la Revue des arts asiatiques, t. IX, fascicules 3 et 4, t. X, fasc. 1."  Includes bibliographical references. 30 p., [19] leaves of plates : ill., map, plans ; 28 cm.(AS. J 266 r Folio )Harvard Library
9Paul NeissRapport sur une excursion scientifique faite chez les Mois de l'arrondissement de Baria. Du 15 mai au 15 juin 1880/Báo cáo khoa học về một chuyến thăm quan nhà của người Mọi xung quanh khu vực Bà Rịa. Từ ngày 15/3 đến 15/6 năm 1880[s.l.]: [s.l.]1880frDân tộc học Nhà ởpp. 405-435; 19cm-30cmOCTO004993Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Rapports au conseil colonial sur le fonctionnement des services locaux: Session ordinaire de 1920/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa về chức năng của các ban địa phương: Phiên thường kỳ năm 1920Saigon: ImP. C. Ardin1920fr173 p.; 19cm-30cmOCTO005648Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Rapports au conseil colonial sur le fonctionnement des services locaux: Session ordinaire de 1921/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa về chức năng của các ban địa phương: Phiên thường kỳ năm 1921Saigon: ImP. Commerciale1921fr219 p.; 19cm-30cmOCTO005649Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Rapports au conseil colonial sur le fonctionnement des services locaux: Session ordinaire de 1922/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa về chức năng của các ban địa phương: Phiên thường kỳ năm 1922Saigon: ImP. Commerciale1922fr349 p.; 19cm-30cmOCTO005650Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Rapports au conseil colonial sur le fonctionnement des services locaux: Session ordinaire de 1923/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa về chức năng của các ban địa phương: Phiên thường kỳ năm 1923Saigon: ImP. Nouvelle Albert Portail 1923fr317 p.; 19cm-30cmOCTO005651Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Rapports au conseil colonial sur le fonctionnement des services locaux: Session ordinaire de 1924/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa về chức năng của các ban địa phương: Phiên thường kỳ năm 1924Saigon: ImP. Nouvelle Albert Portai1924fr329 p.; 19cm-30cmOCTO005652Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Rapports au conseil Colonial: Cochinchine Session ordinaire de 1898-1902/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Nam Kỳ, phiên thường kỳ 1898 - 1902Saigon: ImP. Coloniale,1898frNhà nước và pháp luật[LXXVII]+ 341 p.; 19cm-30cmOCTO005641Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Rapports au conseil Colonial: Cochinchine Session ordinaire de 1904/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Nam Kỳ, phiên thường kỳ 1904Saigon: ImP. Commerciale Ménanrd & Rey1904frNhà nước và pháp luậtXXVII+ 69 p.; 19cm-30cmOCTO005642Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Rapports au conseil Colonial: Cochinchine Session ordinaire de 1905/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Nam Kỳ, phiên thường kỳ 1905Saigon: ImP. Commerciale Ménanrd & Rey1905frNhà nước và pháp luậtXXXV+76 p.; 19cm-30cmOCTO005643 Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Rapports au conseil Colonial: Cochinchine Session ordinaire de 1906,1907/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Nam Kỳ, phiên thường kỳ 1906, 1907Saigon: ImP. Commerciale1906frNhà nước và pháp luật(LXXVII+LXVII+XLVIII+309) p.; 19cm-30cmOCTO005644Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Rapports au conseil Colonial: Cochinchine Session ordinaire de 1909-1912/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Nam Kỳ, phiên thường kỳ 1909 - 1912Saigon: ImP. Commerciale Ménanrd & Rey1909frNhà nước và pháp luật[CC]+ 578 p.; 19cm-30cmOCTO005645Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Rapports au conseil Colonial: Cochinchine Session ordinaire de 1917/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Nam Kỳ, phiên thường kỳ 1917Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1917frNhà nước và pháp luật312 p.; 19cm-30cmOCTO005646Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Rapports au conseil Colonial: Cochinchine. Session ordinaire de 1918/Báo cáo của Hội đồng thuộc địa: Nam Kỳ, phiên thường kỳ 1918Saigon: ImP. C. Ardin & Fils1918frNhà nước và pháp luật320 p.; 19cm-30cmOCTO005647Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Coloniale1896frLịch sử Thuộc địa[CCLXXVIII]+ [421] p.; 30cmOCTO005640Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Coloniale1894frLịch sử[CCCXL]+ [386] p.; 30cmOCTO005639Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Colonniale1892frLịch sử[CCVIII], [274] p.; 30cmOCTO005638Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Colonniale1890frLịch sửCXVIII, 130 p.; 30cmOCTO005637Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Colonniale1889frLịch sửCIII+144 p.; 30cmOCTO005636Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Coloniale1887frLịch sử195 p.; 30cmOCTO005635Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Nationale1883frLịch sửLXIII+ 263 p.; 30cmOCTO005634Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Nationale1881frLịch sửLI+308 p.; 30cmOCTO005633Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Rapports au conseil Colonial: Cochinchine/Báo cáo Hội đồng Thuộc địa: Nam KỳSaigon: ImP. Nationale1880frLịch sửLX+ 500 p.; 30cmOCTO005632Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|