THƯ MỤC LỊCH SỬ MIỀN NAM

Sắp xếp theo Tác giả | Nhan đề

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|

Stt Tác giả Tác giả phụ Nhan đề Nhà xuất bản Năm xuất bản Giai đoạn Ngôn ngữ Chủ đề Mô tả tóm tắt Khổ cỡ ISBN Số phân loại Nơi lưu trữ
1Bulletin administratif de la Cochinchine 1905. No. 27-39: 6 juillet-28 septembre 1905/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 06/07 đến 28/9 năm 1905Saigon: ImP. Saigonnaise1905frNhà nước và pháp luậtp.1677-2404; 30 cmOCTO005989Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
2Bulletin administratif de la Cochinchine 1905. No. 40-52: 5 octobre-28décembre 1905/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 05/10 đến 28/12 năm 1905Saigon: ImP. Saigonnaise1905frNhà nước và pháp luậtp. 2405-3292; 30 cmOCTO005990Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
3Bulletin administratif de la Cochinchine 1906: Table chronologique et analytique. No.1-13: 4 janvier-29 mars 1906/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-13: 04/01 đến 29/03 năm 1906Saigon: ImP. Commerciale1906frNhà nước và pháp luật764 p.+CXCVIII; 30 cmOCTO005991Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
4Bulletin administratif de la Cochinchine 1906. No. 14-27: 5 avril-28 juin1906/Nhà nước và pháp luậtSaigon: ImP. Commerciale1906frNhà nước và pháp luậtp. 765-1560; 30 cmOCTO005992Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
5Bulletin administratif de la Cochinchine 1906. No. 28-40: 5 juillet-27 sep 1906/dịch Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 28-40: 05/07 đến 27/09 năm 1906Saigon: ImP. Commerciale1906frNhà nước và pháp luậtp. 1561-2372; 30 cmOCTO005993Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
6Bulletin administratif de la Cochinchine 1906. No. 41-55a: 4 octobre-27 décembre 1906/dịch Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 41-55: 04/10 đến 27/12 năm 1906Saigon: ImP. Commerciale1906frNhà nước và pháp luậtp. 2373-3964; 30 cmOCTO005994Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
7Bulletin administratif de la Cochinchine 1907, No. 27-39: 4 juillet-26 sep 1907Saigon: ImP. Commerciale1907frNhà nước và pháp luậtp.1581-2304; 30cmOCTO005997Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
8Bulletin administratif de la Cochinchine 1907: Table chronologique et analytique. No. 1-12: 5 janvier-21 mars 1907/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 01-12: 05/01 đến 21/03 năm 1907Saigon: ImP. Commerciale Marcelin Rey1907frNhà nước và pháp luật744 p.+CCXLVI p.; 30cmOCTO005995Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
9Bulletin administratif de la Cochinchine 1907. No. 40-52: 3 octobre-26 déc 1907/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 03/10 đến 26/12 năm 1907Saigon: ImP. Commerciale1907frNhà nước và pháp luậtp. 2305-3692; 30cmOCTO005998Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
10Bulletin administratif de la Cochinchine 1908. No. 1-3: 32 janvier-26 mars 1908/Táp san hành chính Nam Kỳ. Số 1-3: 31/01 đến 26/03 năm 1908Saigon: ImP. Commerciale1908frNhà nước và pháp luậtCCLXXVIII+1056 p.; 30cmOCTO005999Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
11Bulletin administratif de la Cochinchine 1908. No. 14-26: 2 avril-25 juin 1908/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 02/04 đến 25/06 năm 1908Saigon: ImP. Commerciale1908frNhà nước và pháp luậtp. 1057-1928; 30cmOCTO006000Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
12Bulletin administratif de la Cochinchine 1908. No. 27-39: 2 juillet-24 sep 1908/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 02/07 đến 24/9 năm 1908Saigon: ImP. Commerciale1908frNhà nước và pháp luậtp. 1929-2812; 30cmOCTO006001Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
13Bulletin administratif de la Cochinchine 1908. No. 40-55: 1 octobre-31 déc 1908/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-55: 01/10 đến 31/12 năm 1908Saigon: ImP. Commerciale1908frNhà nước và pháp luậtp. 2813-4368; 30cmOCTO006002Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
14Bulletin administratif de la Cochinchine 1909. No. 15-25: 1 er arvil-24 juin 1909/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 15-25: 01/04 đến 26/06 năm 1909Saigon: ImP. Commerciale1909frNhà nước và pháp luậtp. 701-1736; 30cmOCTO006004Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
15Bulletin administratif de la Cochinchine 1909. No. 40-52: 1 oct.-30déc. 1909/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 01/10 đến 30/12 năm 1909Saigon: ImP. Commerciale1909frNhà nước và pháp luậtp.2441-3772; 30cmOCTO006006Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
16Bulletin administratif de la Cochinchine 1909. No.1-12: 7 jan.-25 mars 1909/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 1-12: 07/01 đến 25/03 năm 1909Saigon: ImP. Commerciale1909frNhà nước và pháp luật700 p.+CCXXXVIII; 30cmOCTO006003Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
17Bulletin administratif de la Cochinchine 1909. No.26-39: 1er juillet-30 sep. 1909/dịch Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 26-39: 01/07 đến 30/9 năm 1909Saigon: ImP. Commerciale1909frNhà nước và pháp luậtp.1737-2440; 30cmOCTO006005Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
18Bulletin administratif de la Cochinchine 1910: Table chronologique et analitique. No. 1-12: 6 jan.-24 mars 1910/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-12: 06/01 đến 24/03 năm 1910Saigon: ImP. Commerciale1910frNhà nước và pháp luật708p.+CCXLVIII; 30cmOCTO006007Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
19Bulletin administratif de la Cochinchine 1910. No. 15-26: 1er arvil-30juin 1910/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 15-26: 01/04 đến 30/06 năm 1910Saigon: ImP. Commerciale1910frNhà nước và pháp luậtp. 709-1548; 30cmOCTO006008Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
20Bulletin administratif de la Cochinchine 1910. No. 27-39: 7juillet-29 sep. 1910/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 07/07 đến 29/09 năm 1910Saigon: ImP. Commerciale1910frNhà nước và pháp luậtpp.1549-2296; 30cmOCTO006009Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
21Bulletin administratif de la Cochinchine 1910. No. 40-52: 6 oct.-29 déc. 1910/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 06/10 đến 29/12 năm 1910Saigon: ImP. Commerciale1910frNhà nước và pháp luậtp. 2297-3180; 30cmOCTO006010Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
22Bulletin administratif de la Cochinchine 1911: Table chronologique et analytique. No. 1-13: 6 janvier-30 mar 1911/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-13: 06/01 đến 30/03 năm 1911Saigon: ImP. Commerciale1911frNhà nước và pháp luật776 p.+CCLXXXV; 30cmOCTO006011Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
23Bulletin administratif de la Cochinchine 1911. No. 14-26: 6 arvil-29 juin 1911/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 06/04 đến 29/06 năm 1911Saigon: ImP. Commerciale1911frNhà nước và pháp luậtp. 777-1612; 30cmOCTO006012Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
24Bulletin administratif de la Cochinchine 1911. No. 27-39: 6 juillet-28 sep. 1911/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 06/07 đến 28/09 năm 1911Saigon: ImP. Commerciale1911frNhà nước và pháp luậtp. 1613-2504; 30cmOCTO006013Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
25Bulletin administratif de la Cochinchine 1911. No. 40-52: 5 oct.-28 déc. 1911/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 05/10 đến 28/12 năm 1911Saigon: ImP. Commerciale1911frNhà nước và pháp luậtpp. 2505-3376; 30cmOCTO006014Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
26Bulletin administratif de la Cochinchine 1912: Table chronologique et analytique. No. 1-13: 4 Janvier-28 Mars 1912/Tập san hành chính Nam Kỳ: Niên biểu và mục lục phân tích. Số 1-13: 04/01 đến 28/03 năm 1912Saigon: ImP. Commerciale1912frNhà nước và pháp luật820 p.; 30cmOCTO006015Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
27Bulletin administratif de la Cochinchine 1912. No. 14-26: 4 Avril-27 juin/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 14-26: 04/04 đến 27/06 năm 1912Saigon: ImP. Commerciale1912frNhà nước và pháp luậtp. 821-1540; 30cmOCTO006016Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
28Bulletin administratif de la Cochinchine 1912. No. 27-39: 4 Juillet-26 sep/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 04/07 đến 26/09 năm 1912Saigon: ImP. Commerciale1912frNhà nước và pháp luậtp. 1541-2244; 30cmOCTO006017Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
29Bulletin administratif de la Cochinchine 1912. No. 40-52: 3 Oct. - 26 Déc/Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 40-52: 03/10 đến 26/12 năm 1912Saigon: ImP. Commerciale1912frNhà nước và pháp luậtp. 2245-3048; 30cmOCTO006018Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
30Bulletin administratif de la Cochinchine 1913 No. 27-39: 3 Juillet-25 Septembre/dịch Tập san hành chính Nam Kỳ. Số 27-39: 03/07 đến 25/09 năm 1913Saigon: ImP. Commerciale 1913frNhà nước và pháp luậtp. 1505-2132; 30 cmOCTO006020Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội

Trang
|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 >|