Trang chủ » Thư viện Đại học Hoa Sen » #

Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện Trường Đại học Hoa Sen

- Cung cấp tài liệu, dịch vụ và phương tiện thông tin chất lượng phục vụ cho nhu cầu dạy học, nghiên cứu khoa học và nhu cầu tìm hiểu thông tin tổng quát.

- Cung cấp cho sinh viên tài liệu học tập theo chương trình giảng dạy của trường.

- Hướng dẫn kiến thức thông tin, trang bị kỹ năng sử dụng tài liệu hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, phương pháp tư duy độc lập và tinh thần tự học suốt đời.

Tiếng Việt